Vos Gym Rotterdam THOC
Address Dojo De Vossenburcht
Wijkgebouw De Tamboer
Pijperstraat 37
3034 BG Rotterdam-Crooswijk
Phone + 31 107528183
           + 31 614177755
E-mail: info@vosgymholland.com

Opening hours:
Monday-Friday 07.00-22.00 hrs
Saturday 10.00-17.00 hrs
Sunday 12.00-17.00 hrs
 
   
JAP | ENG | NL
Follow VosGymRotterdam on Twitter Vos Gym Holland Business   |   Brand Concept   |   Lifestyle   |   Sport Promotion

SPORTKLIMAAT ROTTERDAM

Het sportklimaat in Rotterdam zit in de lift. Rotterdam heeft een sterke sporttraditie. Bijna iedereen kan meedoen in Rotterdam, in ieder geval is inkomen steeds minder een belemmering. Iedereen kan meedoen in de buurt omdat er meer voorzieningen zijn gekomen die bovendien beter en vaker worden gebruikt. En we willen nog meer, zowel in de breedte als aan de top omdat dat Rotterdam en Rotterdammers kansen biedt. Mensen zijn gemaakt om te bewegen en toch doen ze dat niet vanzelf. Er zijn echter zorgelijke ontwikkelingen. Een op de drie kinderen is te dik, gymles op school is niet altijd vanzelfsprekend. Jongeren tussen de 14 en 24 jaar haken in sportief opzicht af. Meiden en vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd bij sportactiviteiten en –verenigingen. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden terwijl sporten in verenigingsverband nou juist zorgt voor die structuur die nodig is om ook te blijven bewegen.

Door te sporten op school, in de buurt, op de vereniging of in de wereld als het om topsport gaat. In ons programma zijn breedte- en topsport met elkaar verbonden omdat de top de basis inspireert en de basis de top voedt.

Vos Gym Rotterdam wil de basis verder versterken hetgeen nodig is om nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan. Daarvoor wordt er verder gekeken en verschillende beleidsvelden met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld sport en gezondheid. Het belang van een actieve levensstijl voor de gezondheid is duidelijk maar niet iedereen komt even makkelijk in beweging. Vos Gym Rotterdam kan daarin een actieve rol spelen. Vos Gym Rotterdam richt zich ook op de sociaal bindende werking die van sportbeoefening uitgaat. Hiervan wil Vos Gym Rotterdam optimaal profiteren.

De uitdagingen die Vos Gym Rotterdam met trainingen wil aannemen zijn onder andere:
- Jonge(allochtone) Rotterdammers : sporttalent ontwikkelen
- (allochtone) Volwassenen: iedereen actief

Jonge (allochtone) Rotterdammers –sporttalent ontwikkelen
Kinderen en jongeren doen in de sport spelenderwijs ervaringen op die zij ook buiten de sport goed kunnen gebruiken: van samen sporten en verantwoordelijkheid dragen, tot leren samenwerken en omgaan met regels. Sport geeft zelfvertrouwen en sporten heeft een positief effect op schoolresultaten. Kinderen van verschillende culturen worden verbonden door de sport. Sport biedt die mogelijkheid bij uitstek: van kennismaking tot topprestatie is alles mogelijk.

Investeren in de breedte
Om de kracht van jeugdsport volledig te benutten moeten alle Rotterdamse kinderen de kans krijgen om hun sport te ontdekken. Alle kinderen maken kennis met sport op school. Dus ook minder getalenteerde, gemotiveerde of motorisch minder begaafde kinderen. Vos Gym Rotterdam wil extra aandacht geven aan die doelgroepen die momenteel achterblijven qua sportparticipatie, zoals kinderen die om financiele redenen niet kunnen sporten, Turkse en Marokkaanse meisjes, Hindoestaanse meisjes, kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs en jongeren op het VMBO.

Investeren in de top

Vos Gym Rotterdam wil via de (basis)scholen de vele talentjes ontdekken en ontwikkelen middels een eigen talentprogramma dat gebaseerd is op de laatste trends in trainingsmethodiek zoals die gehanteerd wordt door het KNKF/Tijd voor Vechtsport. Want behalve kennismaken met sport, wil Vos Gym Rotterdam talentvolle jeugd ook de mogelijkheid bieden om dit ten volle te benutten.

Welzijn
Sport biedt kinderen en jongeren een leuke zinvolle vrijetijdsbesteding en draagt alleen al daardoor bij aan hun welzijn. Sport vergroot bovendien het zelfvertrouwen. Zelfs is verband aangetoond tussen sportdeelname en vertrouwen in de medemens en tussen sportbeoefening en de mate waarin de relatie met ouders en leeftijdsgenoten als positief worden ervaren. Door te sporten ontmoet je anderen en ga je op een positieve manier met elkaar om.

Volwassenen: iedereen actief
Sporten is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Rotterdam. Toch zijn er ook groepen (allochtone) volwassenen inactief. De stap naar sport blijkt voor hen te groot. Het betreft hier vaak kwetsbare groepen voor wie sport en bewegen juist extra belangrijk is. Ouderen, allochtonen, mensen met een beperking of chronische aandoening doen minder aan sport en hebben vaker gezondheidsproblemen. Ook hun maatschappelijke participatie is vaak lager. Een actieve leefstijl vergroot zelfredzaamheid en verlaagt gezondheidsrisico’s.

Deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten kan ook een bijdrage leveren aan sociale samenhang en het welzijn in de diverse buurten. Vos Gym Rotterdam wil juist specifiek voor deze groep een sportaanbod creëren tegen een gereduceerd tarief.

Leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding is de belangrijkste welzijnswaarde van sport. Sport kan daarnaast fungeren als bliksemafleider voor de stress van alledag. Voor velen heeft sport ook een ontmoetingsfunctie en staan sociale contacten centraal. Het streven van Vos Gym Rotterdam is om de sportparticipatie van volwassenen te verhogen.

Schoolsport
De basis voor sportbeoefening kan het best worden gelegd op school. Dat geldt vooral voor de jeugd die van huis uit weinig stimulans krijgt om aan sport en lichaamsbeweging te doen. Schoolsport legt een verbinding tussen de (brede) school, buurtsport (de wijksportvereniging) en sportverenigingen. Zowel op school als buiten school krijgen scholieren een breed activiteitenaanbod op maat, vanuit de leerlijn Kennismaken - Verdiepen – Doorstromen (KVD).

Buurtsport
Naast en aanvullend op schoolsport hanteert Rotterdam een actieve aanpak voor buurtsport. Bewegingsactiviteiten hebben een belangrijke sociale functie voor een wijk of buurt. Buurtsportactiviteiten vormen bovendien een sportief vangnet voor Rotterdammers die anders niet zouden sporten. Vos Gym Rotterdam wil (basis)schoolleerlingen de mogelijkheid geven om tijdens en na schooltijd kennis te maken met vechtsportonderwijs. Bij voldoende interesse kunnen zij doorstromen naar onze vereniging. Daarnaast poogt Vos Gym Rotterdam jonge Crooswijkse talenten te laten doorstromen naar prestatiegerichte sport en topsport. De basis is een kwalitatief hoog sportaanbod direct na schooltijd.

 

KICKBOKSEN EN JEUGD

Kickboksen voor jeugd
Kinderen laten kennismaken met vechtsport is een manier om ze op weg te helpen om een sterke persoonlijkheid te ontwikkelen. Zij leren het hanteren van normen en waarden, je teamgenoten te respecteren en in teamverband te trainen/werken

Kinderen en vechtsport
Er worden verschillende aspecten vanuit de vechtsport benaderd, alles in spelvorm. Ouders zijn vaak bang om hun kinderen te laten deelnemen aan kickboksen omdat het technisch gezien een aanvallende vechtsport is. Wat de ouders vaak niet weten is dat bij vechtsport fairplay en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Trainers en begeleiders zullen hier te allen tijde op toezien. Er zijn regels die gevolgd moeten worden en er wordt altijd getraind met genoeg bescherming en met voldoende begeleiding. Doordat er regels zijn, leren de kinderen tevens gedisciplineerd te werken.

Voor motoriek, zelfvertrouwen, de ontwikkeling van coördinatief vermogen, de opbouw van conditie en de oog/hand coördinatie is kickboksen een heel geschikte sport. De trainingen zijn goed afgestemd op de belevingswereld en de grenzen van de fysieke belastbaarheid van het kind.

Zoals eerder genoemd wordt het kickboksen vanuit een spelvorm benaderd. Kinderen zullen hun spieren en gewrichten gaan ontwikkelen en leniger worden. Kinderen met overgewicht hebben zeker baat bij deze vorm van bewegen.

Psychologische voordelen van vechtsport
Vanuit pedagogisch oogpunt worden de positieve, vormende eigenschappen van kickboksen veel benadrukt. Kinderen leren omgaan met agressie en respect, en ze leren zich handhaven in groep waardoor ze geestelijk sterker worden. Daarbij wordt verondersteld dat onder de juiste pedagogische begeleiding kinderen meer zelfvertrouwen en zelfdiscipline krijgen door kickboksen. Zij leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen acties, zichzelf onder controle te houden en dat zij de technieken alleen op de mat mogen gebruiken en nooit daarbuiten. Als deze waarden op jonge leeftijd worden aangeleerd, hebben zij daar ook baat bij op latere leeftijd.